Khay nối sợi quang

  • Khay nối sợi quang

    Khay nối sợi quang

    Khay nối sợi quang được sử dụng để quản lý, lưu trữ và bảo vệ hợp nhất sợi quang, dễ dàng di chuyển cài đặt.Khay nối nhiệt hạch mở rộng khả năng nối sợi cũng như cung cấp vị trí nối cho cáp quang.Nó có thể được đưa vào khung phân phối sợi quang, đóng mối nối sợi quang, hộp kết thúc sợi quang, v.v.